תקנון תוכנית שיווק שותפים - Affiliate Marketing

 

כללי

 1. חברת דיל קוסמטיקס (להלן: 'די.סי טיפוח בע"מ' ו/או 'החברה') עובדת בשיתוף פעולה עם משפיענים (להלן: 'המשתתפ/ים') לצורך פרסומים שונים במגוון פלטפורמות כגון אינסטגרם, פייסבוק, בלוגים ועוד.
 2. על המשתתף להיות בגיר (מעל גיל 18), אזרח ישראל.
 3. על משתתף להיות עוסק פטור/ מורשה או חברה בישראל. המשתתף ישלח לחברה אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים בתוקף.
 4. משתתף שהינו אדם פרטי (לא עסק/ חברה) יוכל להשתתף בתכנית והתגמול שיקבל מרכישות העוקבים, יהיה באמצעות קבלת קוד קופון לרכישה באתר.
 5. עצם השתתפות בתוכנית לא מביאה ליחסי עובד-מעביד בין החברה למשתתף. בנוסף, המשתתף אינו נציג או סוכן החברה. המשתתף ינהל לבדו את הפרסום בפלטפורמות השונות שלו, ללא תלות בחברה.
 6. המשתתף ינהל את פעילותו בהתאם להוראות החוק והוראות התקנון של החברה. כן ינהל המשתתף פעילותו באופן ראוי והולם.
 7. המשתתף ישתף תוכן בפלטפורמות השונות תוך ציון כי 'הפרסום הינו בשיתוף דיל קוסמטיקס'.
 8. ההשתתפות בתוכנית הינה אישית ולא ניתנת להעברה.
 9. המשתתף מתחייב לשמור על סודיות בכל הנוגע להסכמות בינו לבין החברה, על סך הרכישות והסכומים שהרוויחו הצדדים. הפרה כאמור תוביל להסרת המשתמש וגישתו לתוכנית.
 10. החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי התוכנית או לבטלה בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת למשתתפים. במידה ולמשתתפים יהיו כספים שצברו וטרם שולמו להם, הם ישולמו בהתאם. למשתתף לא תהא כל טענה בעניין כנגד החברה.
 11. המשתתף יפצה את החברה בגין כל נזק, הוצאה או הפסד עקב הפרה של אחד מתנאי התקנון.
 12. למשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה באשר לתפעול התוכנית, היקף המוצרים המוצגים בתוכנית, טיב המוצרים, כמות וזמינות המוצרים במלאי, המבצעים, גובה התמלוגים וכיוצא בזה.
 13. המשתתפים בתוכנית יעשו שימוש בחומרים לפרסום אותם החברה תציג במערכת. באם משתתף מעוניין ליצור חומר פרסומי אחר, עליו לקבל אישור לכך מהחברה.
 14. תקנון זה כפוף לתקנון האתר.
 15. כל האמור בלשון רבים, גם ביחיד משמעו, וכל האמור בלשון זכר גם בנקבה משמעו- ולהיפך.

 

הצטרפות לתוכנית

 1. משתתף הינו מי שמקדם מכירות של מוצרים מסוימים, בתמורה לעמלה.
 2. ההצטרפות לתוכנית השותפים הינה באמצעות רישום בטופס הרשמה שבאתר או על ידי שליחת הטופס למשתתף על ידי מנהל המערכת. יש למלא את כל הפרטים הנדרשים במלואם. בסיום הרישום המשתתף יקבל למייל אישור הרשמה, כאשר ההרשמה ממתינה לאישור השתתפות על ידי מנהל המערכת. לאחר אישור ההשתתפות, המשתתף יקבל מייל עם קישור לאזור האישי שלו.
 3. באמצעות יצירת החשבון, המשתתף יוכל לייצר לינקים מקודדים, לעקוב אחר כניסות העוקבים, הקליקים ולזהות רכישות שנוצרו באמצעותו באזור האישי שלו.
 4. בנוסף, לעיתים המשתתף יקבל ממנהל המערכת שבחברה קוד קופון ייחודי לו, אותו יוכל להפיץ לעוקביו בפלטפורמות השונות. החברה רשאית להחריג מותגים מסוימים שקוד הקופון לא יהא תקף לגביהם.
 5. הפרסום יהא באמצעות עמוד נחיתה צד שלישי ממנו הרוכש יועבר לאתר החברה.
 6. יובהר כי החברה רשאית לדחות או לא לאשר מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, הצטרפות לתוכנית השותפים.
 7. כמו כן, החברה רשאית להפסיק פעילות של משתתף בכל עת וללא הודעה מראש, על סמך שיקול דעתה הבלעדי. באם יש למשתתף יתרה שניתנת למשיכה בהתאם לתנאי התוכנית והתקנון, היא תשולם לו במלואה.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום באופן מיידי חשבון של משתתף וזאת לרבות, אך לא רק, במידה ויעלה חשש לפעילות שאינה כשרה, שאינה עולה בקנה אחד עם מהות התוכנית, במקרים של הפצת מדיה באתרים בעלי תוכן פוגעני, במקרים של אי עמידה בהתחייבויות המשתתף, במקרים של חשש לשימוש לרעה במערכת תוכנית השותפים ועוד.
 9. למשתתף תהא זכות לפרוש מהתוכנית בכל עת ולאחר הודעה לחברה.

 

תגמול המשתתפים

 1. המשתתף יתוגמל בעבור כל רכישה שלקוח ביצע באתר דרך הלינק המקודד שלו. התגמול הינו בעבור רכישות בלבד, ולא בעבור מספר קליקים.
 2. התגמול ישולם למשתתף בשקלים.
 3. המשתתף יוכל לראות באזור האישי שלו את הסכום שצבר.
 4. יובהר כי המידע הקובע הינו המידע המוצג במחשבי החברה.
 5. כניסת לקוח באמצעות לינק נשמרת עד 4 ימים. כלומר, אם לקוח נכנס לקישור אולם לא ביצע רכישה באופן מידי אלא עד 4 ימים, הרכישה עדיין תהא משויכת לאותו משתתף, גם אם הלקוח רכש מוצר אחר וגם אם הכניסה אינה באמצעות הקישור של המשתתף.
 6. לקוח שנכנס לשני קישורים של שני משתתפים בפרק זמן קצר ולבסוף הזמין מקישור אחד מתוכם, אותו קישור שדרכו בוצעה ההזמנה הוא הקובע לעניין קבלת התגמולים.
 7. מסכום הרכישה ינוכו 20% עבור מע"מ וסליקה ולאחר ניכוי כאמור, המשתתף יקבל עמלה על סך 10% מסכום הרכישה.
 8. המשתתף יקבל את העמלה שצבר פעם ברבעון, או כאשר מגיע לסכום מינימאלי של משיכה העומד על סך 250 ₪. המשתתף יודיע למנהל המערכת על רצונו למשוך את היתרה וזאת עד ל10 לחודש ויקבלם עד לסוף החודש בו מסר את ההודעה. המשתתף יקבל את כל הסכום שצבר עד ליום התשלום בפועל.
 9. המשתתף יפיק חשבונית מס לטובת די.סי טיפוח בע"מ ולאחר מכן יקבל את התמלוגים.
 10. המשתתף יוכל לקבל את התגמול באחת מ2 הדרכים הבאות: העברה בנקאית לחשבון הבנק האישי של המשתתף או באמצעות קבלת קופון לרכישה באתר. המשתתף יעדכן את מנהל המערכת בדרך הרצויה.
 11. במידה והמשתתף בחר בקבלת התגמול באמצעות קופון לרכישה באתר דיל קוסמטיקס, הוא יהא זכאי להטבה נוספת בשיעור של 10%. כלומר, אם הוא זכאי לסכום של 1,000 ₪, הוא יקבל כרטיס מתנה על סך 1,100 ₪. בנוסף, המשתתף יקבל תוספת של 25 ש"ח עבור המשלוח שיצטרך לשלם.
 12. אחוז העמלה עשוי להשתנות מעת לעת.
 13. במידה ולקוח ביטל או הכחיש עסקה ועל כן קיבל כספו בחזרה, העמלה תקוזז למשתתף בהתאם.
 14. במידה ולקוח ביצע הזמנה שלא באמצעות קישור למרות רצונו לעשות כן, המשתתף לא יתוגמל על כך. כל פניה ללקוח בעניין ביטול ההזמנה וחידושה באמצעות לחיצה על קישור, עלולה לפסול את המשתתף מהשתתפותו בתוכנית.
 15. משתתף שלא דרש את קבלת העמלה שלו בתוך 10 חודשים, החברה תמסור לו הודעה בעניין ואם בתום חודשיים נוספים טרם דרש זאת, היתרה שהייתה לזכותו תתאפס.

 

המשתתף מצהיר כי קרא והבין את תנאי התקנון וכי הינו מאשר את תנאיו.